Volg Ter Loke via:  | De Pluk

Hoe helpen wij bij CIG de Merode?

In CIG de Merode werken we vanuit meerdere denkkaders om zo een goede hulpverlening aan te bieden. Om bij te blijven volgen we regelmatig bijscholingen. Hieronder vind je een aantal denkkaders. Zo geven we inkijk in de manier waarop we werken. Deze informatie is vooral interessant voor (toekomstige) professionelen.

Regie van het traject blijft in handen van de cliënt

Gezinnen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen leven en voor de keuzes die ze maken.  

CIG de Merode helpt gezinnen om de zorg op hun maat, met echte keuzemogelijkheden en keuzevrijheid te organiseren, uitgaande van de kracht die ouders hebben en verantwoordelijkheid die ze zelf kunnen nemen. We gaan met de gezinnen op weg, op het pad dat mensen zelf uitstippelen voor de toekomst. Veiligheid van het kind vormt hierin de rode draad.  

Veiligheid als kompas 

Voldoende veiligheid binnen het gezin en de omgeving waarin het kind opgroeit, is noodzakelijk. Het is een voorwaarde om gepaste ontwikkelingsmogelijkheden te bieden en het welbevinden van de kinderen te bevorderen. 

CIG de Merode hanteert de mate van veiligheid als kompas om te beslissen waarop al dan niet ingezet wordt in een begeleidingstraject.

Vertel me meer over Signs of Safety!
Ter Loke denkkaders voor gezinszorg 1

Kracht- en oplossingsgericht werken vanuit een positief mensbeeld

Het uitgangspunt is dat alle mensen beschikken over krachten, talenten en omgevingskrachten en in staat zijn om binnen hun mogelijkheden te groeien en te veranderen. 

CIG de Merode haalt het beste (opnieuw) naar boven door aansluiting te zoeken bij de kracht en de positieve energie van de cliënt. 

Continuïteit en partnerschap in het samenwerken

met kinderen, ouders, netwerk, collega’s, hulpverleners, verwijzers,... 

Continuïteit impliceert een goede begeleiding van het traject van kinderen en hun gezinnen, met een goede diagnostiek en vraagverheldering vroeg in het proces. Alleen zo kan de impact op  zorg ingeschat worden. Dit vraagt samenwerking tussen hulpverleners, maar niet alleen tussen hulpverleners onderling, maar ook tussen ouders en hulpverleners, en ouders onderling, pleegouders, mantelzorgers, grootouders…  

Iedere persoon met wie we samenwerken is het waard om mee samen te werken! Cliënten zijn meer dan enkel hun problematiek. Samenwerking is mogelijk bij vrijwillige én bij gedwongen hulpverlening. Kleine veranderingen kunnen een groot effect hebben.  

CIG de Merode onderzoekt wat de cliënt zelf wil, houdt de focus op veiligheid van de kinderen en erkent dat ieder gezin signalen van veiligheid heeft. We nemen niet alles over, maar werken samen met kinderen en hun ouders, als partners. 

CIG de Merode wil winst boeken door efficiënt samen te werken en zo dubbel werk te vermijden. 

Teamwerk in een lerende organisatie 

Medewerkers werken samen in teams, want 1 + 1 = 3. Het zijn de teams die de werking en de begeleidingstrajecten dragen. Ook de samenwerking met andere organisaties biedt een meerwaarde en garandeert een meer afgestemde hulp op maat van de cliënt. Dit geldt zeker voor vastgelopen, complexe dossiers. 

CIG de Merode wil een lerende organisatie zijn. Ze stuurt, steunt en stimuleert medewerkers en teams in het realiseren van de opdracht. Ze werkt samen met partners in de hulpverlening op maat van de cliënt. Zo willen we bijdragen aan de ‘ideale wereld’ op weg naar een betere jeugdhulpverlening. 

 • Gedeelde verantwoordelijkheid
 • Aanwezige expertise gezamenlijk inzetten
 • Bestaand aanbod beter op elkaar afstemmen
 • Noden en hiaten in aanbod detecteren en zoeken naar een oplossing door buiten de lijntjes te kleuren
Ter Loke denkkaders voor gezinszorg 1

Focus op netwerk

Om op een gezonde manier in het leven te kunnen staan, heeft iedereen nood aan autonomie (vrijheid om zelf beslissingen te kunnen nemen) en verbondenheid (‘erbij horen’ en onvoorwaardelijk graag gezien worden).  Omdat hulpverleners slechts tijdelijk aanwezig zijn in het leven van het kind/het gezin, zijn zij niet geschikt om deze rol op te nemen. Ze verleggen daarom hun focus naar het werken met het persoonlijk netwerk van de kinderen en gezinnen die ze begeleiden. Het persoonlijk netwerk blijft immers aanwezig in het leven van het kind/het gezin. 

Want wie ‘ertoe doet’ (graag gezien wordt door naasten) wordt bij tegenslag beter beschermd tegen eenzaamheid en isolement. Verbinding werkt genezend en biedt veerkracht bij toekomstige uitdagingen.  

 • Bijzondere aandacht voor de plaats van de vaders: 

Opvattingen, verwachtingen en beeldvorming over vaders en vaderschap - wat betekent een goede vader zijn?- zijn tijdsgebonden. Als het over kleine kinderen en opvoeding gaat, werd de moeder in de vorige decennia vaak gezien als de centrale figuur en de beste vertegenwoordiger van het kind. Hulpverlening werd vaak georganiseerd voor moeder en kind terwijl vaders weinig betrokken werden.  

Nieuwe wetenschappelijke inzichten zet de vaderrol binnen een ander perspectief. Vaders dragen – net zoals de moeders – ieder op hun eigen unieke manier bij aan de ontwikkeling van hun kinderen. Zowel vaders als moeders spelen verschillende rollen tegelijk: kostwinner voor het gezin, hechtingsfiguur, speelkameraad, leraar en gezagsfiguur voor het kind, ondersteuner van de partner,...  

CIG de Merode wil iedere vader een plaats geven in het leven van zijn kind.  

 • Plaats van een breder en divers netwerk: 

”It takes a village to raise a child”, is een oud Afrikaans gezegde waarmee bedoeld wordt dat bij het opvoeden en leren van kinderen alle mensen in de directe omgeving van het kind betrokken zijn. Het is dus de hele gemeenschap uit je omgeving: vrienden, ouders van vrienden, docenten, opa’s, oma’s, familie, sportclubs, kinderopvang,… die allemaal invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen. Ouders dragen niet langer alleen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding. De school heeft ook niet meer het monopolie op leren. Leren doe je overal en is niet meer gebonden aan tijd en plaats. 

CIG de Merode zet in op activeren van netwerk en verbinding, zodat gezinnen vanuit graag gezien zijn zelf beroep kunnen doen op ondersteuning van hun naasten wanneer zij hier nood aan hebben. (o.a. hulp tijdens nachten in de kraamperiode, bezoeken, leuke ervaringen delen, samen spreken bevorderen, samen doen, inzetten op het herstellen van breuken, …)

Vertel me meer over Family Finding!

Focus op hechting en ontwikkeling

De eerste 1000 dagen van een kind – van preconceptie tot twee jaar – zijn cruciaal voor de ontwikkeling, gezondheid en welzijn gedurende het leven. Investeren in deze periode brengt het meest op op lange termijn. Daarbij is het belangrijk om in te zetten op het mentaal welzijn van de ouders. Dit is bepalend voor het mentaal welzijn van het kind en voor de hechting met de ouders.

Kansrijk opgroeien start voor de geboorte. Wanneer kinderen in hun eerste levensjaren achterstand oplopen doordat ze te weinig goede voeding, (opvoedkundige) zorg en leermogelijkheden krijgen, heeft dit invloed op hun fysieke, emotionele en communicatieve vaardigheden. Door snel in te grijpen bij problematiek van (zwangere) kwetsbare jonge ouders en hun jonge kinderen, kunnen we voorkomen dat er later zwaardere zorg nodig is.

Onderzoek toont aan dat extra inspanningen in de periode van conceptie tot het tweede levensjaar van kinderen gemiddeld tot 10 procent meer opleveren dan interventies na die periode. De hulpverlening dient niet alleen vroeg, maar ook nabij te zijn voor wie het nodig heeft. Nabijheid en laagdrempeligheid zijn een conditio sine qua non om signalen tijdig te kunnen opvangen. 

CIG de Merode bevordert positieve gehechtheid tussen ouder en kind, door de sensitiviteit van ouders voor signalen van hun kind te verhogen en hen vaardigheden te leren om gepast te reageren op deze signalen (o.a. spelbegeleiding, activiteiten met ouder en kind, werken met filmfragmenten, babymassage, spreken uit naam van het kind,…).

Vertel me meer over Infant Mental Health!
Ter Loke denkkaders voor gezinszorg 1

Positief leef- en werkklimaat

Een positief leefklimaat biedt veiligheid en speelt in op de psychologische basisbehoeften van verbinding, competentie en autonomie van alle betrokkenen. Een positief leefklimaat kenmerkt zich door een veilige en gestructureerde omgeving. Met aandacht voor het individu, waarin een goede sfeer heerst, de groepsleden het idee hebben dat ze dingen kunnen leren en waarin er een goede balans is tussen flexibiliteit en controle. Werken aan een positief leefklimaat gebeurt op momenten dat alles goed loopt en ook nét wanneer er in de leefgroep sprake is van uitdagende situaties. Het leefklimaat wordt beïnvloed door iedereen die deel uitmaakt van de groep en die erin werkzaam is. Zo spiegelen het werkklimaat en het leefklimaat zich in elkaar. 

CIG de Merode creëert een positief leefklimaat door te zorgen voor sfeer, verbinding én begrenzing, structurering. Het is nodig om het werken aan een leefklimaat te begrijpen als een dynamisch concept. Medewerkers staan voortdurend bewust stil bij wat zich in de dynamiek tussen de gezinnen, hun netwerk, en medewerkers voordoet en hoe ze hun handelen hierop afstemmen. De basishouding waarbij veiligheid de basis vormt om verder te groeien zowel voor cliënten als collega’s vormt de kern van het positief leefklimaat. 

 • Bevorderen van groei en ontwikkeling door het bieden van veiligheid, stimuleren van normale ontwikkeling en creëren van leerkansen
 • Inzetten op de relatie tussen begeleider en cliënt in functie van effectiviteit van de hulpverlening
 • Ondersteunen van de relatie tussen de cliënt en zijn netwerk om verbondenheid te stimuleren
 • Hanteren van groepsdynamiek door positieve onderlinge interacties in de groep te bevorderen
 • Geven van ruimte en autonomie om te kunnen zijn wie je bent, zelf dingen te mogen doen, te mogen participeren
 • Zorgen voor dagelijkse routine geeft structuur en draagt bij aan rust, veiligheid en overzicht
 • Zorgen voor sfeer en gezelligheid door een huiselijke omgeving, een zo gewoon mogelijk leven en het creëren van een thuisgevoel  
Vertel me meer over Nieuwe Autoriteit Geweldloos Verzet!
Ter Loke denkkaders voor gezinszorg 1

Focus op inclusie 

Een inclusieve samenleving is een samenleving waaraan iedereen kan meedoen. Het gaat over meedoen, van belang zijn, erbij horen. Inclusie staat voor gelijkwaardigheid en volwaardig burgerschap.  

CIG de Merode ondersteunt gezinnen om naar best vermogen deel te nemen aan het maatschappelijk leven en hun rechten waar te kunnen maken op vlak van gezondheidszorg, onderwijs, tewerkstelling, vrije tijd, wonen. We zetten aan tot inclusieve acties (linken met de buurt, natuurlijk netwerk, ‘gewone’ diensten). 

Trauma en herstel 

Een onverwerkt trauma kan het leven van een persoon ernstig ontwrichten.  

CIG de Merode zet in op helings- en herstelkansen waarbij het natuurlijk netwerk maximaal betrokken wordt. Heling bij ouders maakt hen meer emotioneel beschikbaar voor hun kinderen, waardoor positieve hechting kan groeien, waardoor het kind vanuit geborgenheid meer ontwikkelingskansen krijgt. 

Ben je op zoek naar meer informatie over de CIG van Vlaanderen en hun werking? Neem dan zeker een kijkje op de website van CIG Vlaanderen.

Onze laatste nieuwtjes