Volg Ter Loke via:  | De Pluk

Kinderrechten in jeugdzorg

Iedereen heeft recht op hulp

Dit betekent dat iedereen, iedere ouder, iedere jongere of ieder kind recht heeft op respect, aandacht en ondersteuning. Je begeleider wil samen met jou en je gezin op zoek gaan naar antwoorden op jullie vragen. Hierbij wil de begeleider ook aandacht hebben voor jou als persoon.  We gaan samen zoeken naar wie of wat jou kan helpen.

Zelf beslissen of je hulp krijgt of niet

Vanaf 12 jaar mag je hier zelf mee over beslissen, tenzij je onder toezicht staat van een jeugdrechter. Wanneer een hulpverlener of je ouders vinden dat je toch niet genoeg kan inschatten wat goed voor je is, wordt dit samen besproken. Wanneer je jonger bent dan 12 jaar willen we ook wel luisteren naar jouw mening.

Respect voor je gezin

Je gezin is belangrijk voor je.  Wanneer er problemen zijn in je gezin, hebben je ouders recht op hulp om je zo goed mogelijk op te voeden.

Soms gebeurt het dat je even niet bij je ouders kan wonen.  Wanneer je niet samenleeft met je ouders, worden er samen met jou, je ouders, je begeleider en eventueel de jeugdrechter afspraken gemaakt rond bezoeken, contact,… Je hebt recht op contact met en informatie over hen.

Recht op meepraten

Hoe jong je ook bent, je mag altijd vertellen wat je denkt. Hoe vind jij de begeleiding? En wat vind jij belangrijk in de begeleiding?

Recht op duidelijke informatie

Wanneer je hulp krijgt bij De Kering, moet je begeleider van bij het begin vertellen hoe hij/zij je wil helpen.  Hij/zij moet je een eerlijk antwoord geven en vertellen wat er verder zal gebeuren als je geen hulp meer wil.  De informatie moet zo verteld worden dat je het begrijpt en verstaat.  Als hij/zij dat niet kan, dan moet er iemand zorgen voor vertaling of verduidelijking.

Ouders zorgen voor hun kinderen. Daarom zal jullie begeleider zowel aan ouders én kinderen vertellen wat er zal gebeuren om jullie te helpen.  

Als je als jongere iets verteld hebt aan je begeleider waarvan je liever hebt dat je ouders dat niet weten, dan zal hij/zij, samen met jou, bekijken wat er mee moet gebeuren.  Als je begeleider vindt dat je in gevaar bent, zal hij/zij altijd contact nemen met de consulent.  We vinden het ook belangrijk dat we iedereen zo goed mogelijk informeren over wat er gezegd wordt of is afgesproken.

Ik wil de brochure 'Mijn rechten in de jeugdhulp' lezen Ik wil de brochure 'Ik en jeugdhulp' lezen
Ter Loke Kinderrechten in jeugdzorg 1
Ter Loke Kinderrechten in jeugdzorg 1

Recht op een vertrouwenspersoon

Je kan een vertrouwenspersoon kiezen die erbij is in belangrijke besprekingen over je begeleiding. Dit is een volwassene die je vertrouwt en die jou kan steunen.

Deze persoon moet:

 • Meerderjarig zijn (+18j)
 • Mag niets te maken hebben met de hulp die je nu krijgt
 • En moet een uittreksel uit het strafregister (=model 2) kunnen voorleggen. Dit is een officieel bewijs van goed gedrag en zeden dat deze persoon moet aanvragen bij de gemeente.

Aan het begin van de begeleiding zal je begeleider je hierover verder informeren. Als je kiest voor een vertrouwenspersoon zullen we de gegevens van deze persoon noteren.

Je vertrouwenspersoon:

 • mag in je dossier kijken.
 • mag een afschrift van je dossier vragen.
 • heeft toegang tot gegevens waarvoor jij bekwaam bent en alle gegevens waarover we denken dat het niet in jouw belang is dat je ze kent.
 • Mag geen informatie zien die vertrouwelijk is.

We herinneren je regelmatig opnieuw over dit recht, zoals bij grote besprekingen. We willen hier bewust mee omgaan.

Je dossier

Elke jongere heeft recht op een dossier. Ook voor jou en je gezin wordt een dossier aangemaakt. Dit dossier bevat verslagen van gesprekken die we met jou en je gezin voeren, maar ook verslagen van de contacten die er met je school, de consulent of anderen geweest zijn. Verder bevat het dossier het handelingsplan en het evolutieverslag. Er komen dus heel wat zaken in die over jou en je gezin gaan. Het dossier wordt door je begeleider zorgvuldig en veilig bewaard en bijgehouden.

Je ouders, je begeleider en/of je vertrouwenspersoon mogen je dossier raadplegen. Vanaf je 12 jaar mag je ook zelf je dossier inkijken.

Hoe kijk ik mijn dossier in?

Vanaf het moment dat je dit gevraagd hebt, moeten wij ervoor zorgen dat dit binnen de 15 dagen kan gebeuren. Bij de inzage van je dossier zal je steeds toelichting krijgen van je begeleider. 

Je hebt toegang tot de meeste gegevens in je dossier. Er zijn echter enkele uitzonderingen die je niet mag lezen.

 • Verslagen van de rechtbank (bvb: jeugdrechtbank)
 • Als iemand dingen ‘in vertrouwen’ vertelt en niet wil dat anderen dit weten, willen we dat Zulke ‘vertrouwelijke’ informatie wordt niet doorgegeven. Dat is ook zo als jij iets in vertrouwen vertelt.

Daarop is één uitzondering: als iets doorgeven of bespreken toch heel erg nodig is omdat jij of je gezin anders niet de nodige hulp zouden kunnen krijgen:

 • Informatie waarover je begeleider oordeelt dat het niet in jouw ‘belang’ is dat je erover geïnformeerd wordt. Je vertrouwenspersoon mag dit wel weten
 • Gegevens over personen die niet tot je ‘cliëntsysteem' behoren.

Ook andere personen zoals je ouders, andere mensen waarmee je samenwoont en andere opvoedingsverantwoordelijken mogen je dossier inkijken. Jij mag dit weigeren. Dit moet je wel duidelijk kunnen zeggen waarom je dit niet wil.  

Je mag je dossier aanvullen. Dit wil zeggen dat je aan je begeleider kan vragen om documenten toe te voegen aan je dossier (bvb. een schoolrapport, …). Ook mag je je verhaal doen over de dingen die in je dossier staan. Dit komt dan mee in je dossier, zonder dat de oorspronkelijke versie aangepast moet worden. 

Je mag ook een kopie van je dossier vragen, zoals bijvoorbeeld een kopie van het handelingsplan. Deze kopie is wel heel persoonlijk en mag je enkel gebruiken voor je begeleiding.

Je dossier wordt tot vijf jaar na je meerderjarigheid bijgehouden in het archief. Nadien wordt het op een veilige manier vernietigd. 

Wanneer een dokter, psychiater of een hulpverlener (iemand die gespecialiseerd is in gezondheidsproblemen) over je gezondheid schrijft of vertelt, moet dit apart gehouden worden. Bijvoorbeeld in een apart mapje, of gemerkt worden met een gekleurde sticker,... Dit mag eigenlijk enkel door je ouders bekeken worden. Als je dit zelf wil zien, moet je dit vragen aan de arts die het verslag heeft geschreven.

Recht op privacy

Je mag altijd gewoon jezelf zijn.  Je mag je eigen ideeën hebben over de wereld, over de mensen en over godsdienst.  Soms heb je ook nood aan een plekje alleen voor jezelf.  Dan wil je niet gestoord worden.  Je begeleider moet hiervoor respect hebben!  Niemand mag in principe je dagboek, brieven, sms’jes of mails lezen zonder jouw toestemming.

Privacy betekent ook dat informatie over jou en je gezin niet zomaar aan om het even wie verteld mag worden. Als je begeleider met andere diensten of personen contact wil opnemen zal hij/zij dit altijd met jullie bespreken.

Recht op zakgeld

Als je bij ons in de groep verblijft, heb je recht op zakgeld.  Hoeveel dat is, hangt af van je leeftijd.

Oudere kinderen krijgen meer zakgeld dan jongere kinderen.

Recht op een goede behandeling

Je begeleider of (pleeg)ouders mogen je nooit op een gemene manier behandelen of straffen. Wanneer je iets ergs gedaan hebt, zal je natuurlijk wel zwaarder gestraft worden dan wanneer je maar een klein beetje stout was.

Als je mensen pijn doet of expres dingen kapot maakt, kan het bijvoorbeeld zijn dat je een tijdje naar je kamer moet.

Als je enkel contextbegeleiding krijgt, dan kijkt je begeleider er op toe dat je goed behandeld wordt door je ouders.